94,08 punten! Een prachtige derde plaats in de Harmony First Division!

Slagwerkensemble KOH NEDERLANDS en Limburgs Kampioen

Berichten

Termijnloterij KOH, 5e trekking

Op maandag 25 september 2017 heeft de vijfde trekking van de termijnloterij van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden door notaris Heijnen in Eijsden plaatsgevonden. Er zijn 1154 loten verkocht.

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

De KOH dankt iedereen die heeft meegedaan aan deze loterij heel hartelijk.

Onderstaand vindt u de trekkingsuitslag van de derde trekking. Met de winnaars zal persoonlijk contact worden opgenomen.

Uitslag trekking 25 september 2017

1e            prijs       nr.          1023      € 450, –

2e            prijs       nr.          641         € 250, –

3e            prijs       nr.          412         € 100, –

4e            prijs       nr.          692         € 50, –

5e            prijs       nr.          726         € 25, –

6e            prijs       nr.          1102      € 25, –

7e            prijs       nr.          441         € 25, –

8e            prijs       nr.          598         € 25, –

9e            prijs       nr.          1106      € 25, –

10e         prijs       nr.          590         € 25, –

Hoofdprijs          nr.          578         €. 2000, –

 

Bestuur en leden KOH

Harmonieorkest KOH in top drie eerste divisie WMC 2017

Na maandenlange intensieve voorbereiding was het zondag 30 juli 2017 eindelijk zo ver. Met 103 muzikanten vertrok het harmonieorkest van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden naar Kerkrade om deel te nemen aan de concertwedstrijd voor harmonieën in de eerste divisie van het Wereld Muziek Concours (WMC). Zij werden gesteund door een grote schare enthousiaste supporters die waren meegereisd.

Aan het WMC doen harmonieën uit de hele wereld mee. Aan de eerste divisie namen 23 orkesten deel. Er was dus een geduchte concurrentie.

Het resultaat mocht er zijn. Met het prachtige aantal punten van 94,08 werd het harmonieorkest derde in deze divisie. Een voortreffelijk uitslag.

De muzikanten gaan een zeer welverdiende vakantie tegemoet.

Graag danken wij iedereen die het, in enigerlei vorm, mogelijk heeft gemaakt dat de KOH kon deelnemen aan het WMC. Wij wensen u een mooie vakantie en zien u graag terug bij onze Breustconcerten op 15 en 16 september 2017. Ook dat belooft weer heel mooi te worden.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden maakt gebruik van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG is een bewijs van goed gedrag.
Binnen de amateurkunst en kunsteducatie nemen veel kinderen deel in de leeftijd tot 18 jaar. Om voor hen een veilige omgeving te creëren zijn gedragsregels van belang.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger c.q. de docent aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s wordt het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar gemaakt en geeft dat ook een signaal af dat wij werk maken van veilig vrijwilligerswerk.

Gang van zaken
Onze beroepskrachten (de docenten) vragen zelf een VOG aan bij de gemeente. De vrijwilligers binnen onze vereniging kunnen een VOG gratis krijgen. De vereniging dient de aanvraag in.

De KOH voert een actief preventiebeleid. Wij hebben een gedragscode geldend voor de hele vereniging. Daarnaast zal elke vrijwilliger, die met kinderen omgaat binnen de vereniging, de gedragscode dienen te ondertekenen. Er wordt naar gestreefd om drie vertrouwenspersonen aan te stellen, één vanuit de leden, één vanuit de docenten en één vanuit het bestuur en er wordt een gericht aanstellingsbeleid gevoerd.

Beroepskrachten/docenten
De KOH is verantwoordelijk voor de screening van zijn docenten. Afhankelijk van de taken die de docenten gaan uitvoeren, bepaalt de vereniging waar een docent op wordt gescreend. Op het VOG-aanvraagformulier moet de vereniging aangeven op welke functieaspecten zij de betreffende docent wil laten screenen. Er een algemeen screeningsprofiel beschikbaar op de website van met Ministerie van justitie. (www.justis.nl/binaries/Screeningsprofielen%20VOG%20NP%20(04-2017)_tcm34-85263.pdf)

Een docent dient de verklaring zelf aan te vragen. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) is verkrijgbaar bij de gemeente en te downloaden via internet bij www. Justis.nl. De docent dient dit formulier in zijn geheel in te vullen. De vereniging vult een deel daarvan in. Vervolgens dient een afspraak bij de gemeente, waar betrokkene woont, te worden gemaakt.
De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van de KOH en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Vrijwilligers
Er is een landelijke regeling voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Deze gratis VOG wordt door de KOH digitaal aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) op www.gratisvog.nl. De gratis VOG is bestemd voor vrijwilligers die werken met kinderen.

Sponsoren