Jeugopleiding

Informatieboekje pleidingen van de oninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Welkom bij de KOH van Eijsden deze brochure geeft informatie voor ouders en leerlingen om een duidelijker beeld te krijgen van de eigen interne opleiding
van onze blauwe harmonie van Eijsden deze informatie vindt u ook terug, met de meest actuele informatie, op de site van de KOH Eijsden www.koheijsden.nl), onder de button `leerlingen`.
Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie iets meer te weten bent gekomen over de Harmonie van Eijsden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een an de personen van de leerlingencommissie. De namen en telefoonnummers van de commissieleden kunt u vinden op
pagina 8. Indien je denkt dat muziek leren en samen muziek maken een leuke hobby is, kun je je bij onze vereniging opgeven.
Dit kun je doen door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te bezorgen bij een van onze commissieleden, of n de foyer aan de Pr. Bernhardstraat 4.
Opleidingen ij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.
De lessen worden verzorgd door professionele vakleerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland.
Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen.
Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties.
Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.
Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische
vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in
principe 3 jaar.
Tijdens de solfègelessen maken we als hulpmiddel gebruik
van de blokfluit. Hierdoor worden dan de motorische
vaardigheden ontwikkeld.
De solfègeles wordt één maal per week op woensdagmiddag
gegeven en duurt 1 uur.
Na het suc6vol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de
leerlingen hun instrument.
De leerlingen mogen gaande weg het schooljaar hun voorkeur
voor een instrument aangeven. Echter een belangrijke factor
bij het toekennen van een instrument is de noodzakelijkheid
van het instrument binnen de harmonie.
Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen en tevens starten
we dit jaar met de instrumentale opleiding.
4 van 15
Opleidingen
Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les
op het instrument.
Het 3e jaar solfège heeft dezelfde indeling als het 2e jaar maar
dit jaar zal afgesloten worden met een theoriediploma.
Voor de lessen solfège moet er per schooljaar een lesboek
theorie gekocht worden. Dit is een boek waarin ook
opdrachten uitgewerkt moeten worden. Tevens kan dit boek
als naslagwerk gebruikt worden. Deze boeken kunnen gekocht
worden bij de leerlingencommissie.
Na 1 jaar op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan
het pupillenorkest. In het pupillenorkest zullen de allereerste
beginselen van het samenspel aangeleerd worden. Samenspel
(samen muziek maken) is in een harmonieorkest erg
belangrijk!
Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling Aexamen
doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de
jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.
Bij de jeugdharmonie/drumband zal het samenspel verder
ontwikkeld worden en meer toegespitst op het harmonieorkest
of de drumband.
In de periode tussen de start van de instrumentopleiding en
het A-examen zal de leerling samen met de grote
harmonie/drumband deelnemen aan alle straatactiviteiten. Dit
is afhankelijk van het instrument en het talent van de leerling
en wordt bepaald in overleg met de docent.
5 van 15
Opleidingen
Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen
instrument.
Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen
met goed gevolg behaald wordt, zal toetreding tot het grote
harmonieorkest of drumband volgen.
Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de
kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te
worden en examen te doen. De kosten hiervoor zullen wel
voor een steeds groter deel zelf betaald moeten worden.
6 van 15
Activiteiten
Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd
(meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun
muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de
KOH, familie, vrienden en bekenden.
Naast de muzikale opleiding organiseert de
leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de
KOH, ook een aantal leuke activiteiten om het teamverband te
bevorderen.
Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje
voor de solfègeleerlingen en er is het jaarlijkse Sint
Caeciliafeest voor de leerlingen.
Het Sint Caeciliafeest voor de leerlingen wordt gehouden op
een zaterdagmiddag. Er worden dan leuke activiteiten
georganiseerd in de vorm van spelletjes, wandel/speurtocht
e.d. binnen of buiten.
Ook worden er voor de jeugdharmonie en drumband diverse
leuke uitstapjes, concerten en activiteiten georganiseerd. Meer
hierover in het hoofdstuk Jeugdharmonie & Jeugddrumband.
7 van 15
Leerlingencommissie
De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de
leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, die
bestaat uit 5 personen, te weten:
· Jos Jansen, voorzitter commissie
Conference 12, tel: 043-8802993
Mentor instrumentgroep fluit, hobo, hoorn, tuba,
trombone, trompetten en solfègeklassen
· Roger Janssen, secretaris
Poortstraat 6, tel: 043-4094159
Mentor instrumentgroep klarinetten.
· Rob Haenen
Prins Hendrikstraat 35, tel: 043-4092175
Mentor van de jeugdharmonie, saxofoon
· Raymond Schilperoort
de Bak 19, tel: 043-4092043
Mentor jeugddrumband en slagwerk
· Bas van Noorden
Beezepool 20, tel: 06-24662460
Mentor jeugddrumband en slagwerk
Voor (nog) meer informatie of specifieke vragen kunt u contact
opnemen met een van de bovengenoemde personen.
8 van 15
Contributie en lesgeld
Contributie:
De maandelijkse contributie van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden (KOH) bedraagt:
– Tot 16 jaar € 5,– (per maand)
– Vanaf 16 jaar € 6,50 (per maand)
De contributie dient gestort te worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving, op het bankrekeningnummer
1150.95.772 van de Rabobank te Eijsden t.n.v. KOH onder
vermelding van “contributie”.
Lesgelden:
Los van de contributie vragen wij ook een bijdrage in de
opleidingskosten. Deze zijn gesplitst in de solfège- en
instrumentles.
Het jaarlijkse lesgeld voor de solfège- en instrumentlessen
bedragen:
– Eerste jaar solfège, zonder instrument € 50,–
– Tweede en derde jaar solfège, met instrument € 200,–
– Instrumentles bijdrage (na de solfège) € 150,–
Ook de lesgelden moeten gestort worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving op het bovenvermelde
bankrekeningnummer, ondervermelding van
“lesgeldopleiding”.
9 van 15
Contributie en lesgeld
De lesgelden moeten betaald worden voor aanvang van het
nieuwe schooljaar (september).
Bij meerdere leerlingen binnen één gezin is er sprake van een
korting. Zo betaalt men voor het eerste kind 100%, tweede
kind 75% en voor het derde kind slechts 50% van het lesgeld.
De kosten voor het theorieboek van de solfègeklas is ± € 12,50
per schooljaar.
10 van 15
Pupillenorkest
Het pupillenorkest wordt gevormd door leerlingen die met hun
2e jaar van de instrumentale opleiding gaan beginnen.
Tijdens de repetities wordt geoefend aan eenvoudige
muziekstukken die speciaal zijn geschreven voor leerlingen die
net begonnen zijn met hun instrumentale opleiding. Het is de
bedoeling dat je in het orkest de eerste beginselen van het
samenspel gaat leren.
Het samenspelen in het pupillenorkest maakt deel uit van de
opleiding!
Afhankelijk van de voortgang in het 1e jaar van de
instrumentale opleiding is er medio februari een moment dat
leerlingen bij het pupillenorkest tussentijds kunnen in stromen.
Dit wordt per leerling bekeken.
De wekelijkse repetities is op woensdagmiddag van 17:45 tot
18:15 uur, net voor de repetitie van de jeugdharmonie.
Het orkest bestaat uit ongeveer 10 leerlingen en staat onder
leiding van Dennis Close.
11 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
Jeugdharmonie:
Als je het A-diploma behaald hebt, mag je toetreden tot de
Jeugdharmonie. De jeugdharmonie staat onder de vakkundige
leiding van Dennis Close.
Afhankelijk van het verloop in de opleiding bestaat de
jeugdharmonie uit gemiddeld 25 personen. Eenmaal
toegetreden tot de jeugdharmonie gaat men het samenspel
verder ontwikkelen en wordt er ook aandacht gegeven aan de
stemming, maar je gaat vooral gezellig muziek maken.
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 18:30 uur tot
20:00 uur.
Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door het jaar heen
diverse activiteiten.
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan concerten met andere
jeugdharmonieën, leerlingenconcert, kerstconcert,
carnavalsconcert en niet te vergeten onze deelname aan de
herdertjestocht.
Soms wordt er ook een play-inn georganiseerd. Dit is een dag
dat je met andere jeugdharmonieën een hele dag, speciaal
voor deze dag gekozen, muziekstukken instudeert en op het
eind van die dag samen een slotconcert geeft. Dat instuderen
doen we dan met kleine groepjes. Tuurlijk is er die dag ook tijd
om samen te kletsen en lunchen.
Jeugddrumband:
Naast onze jeugdharmonie hebben we voor onze
slagwerkstudenten een jeugddrumband.
Als je het diploma slagwerk “ongestemd A” behaald hebt mag
12 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
je toetreden tot de jeugddrumband.
De jeugddrumband staat onder de vakkundige leiding van
Frank Marx.
In de jeugddrumband leer je net zoals bij de jeugdharmonie
samen met elkaar muziek maken en kom je in contact met
andere soorten slagwerkinstrumenten.
In de jeugddrumband krijg je langer de tijd in het omgaan en
oefenen met de verschillende soorten slagwerkinstrumenten
dan straks in de grote drumband.
Zo kun je goed kennis maken met de grote diversiteit in het
instrumentarium.
De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond van ±
19:30 uur tot 20:30 uur, net voor de repetitie van de grote
drumband. Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door
het jaar heen diverse activiteiten. Deze worden vaak
gecombineerd met de jeugdharmonie, maar er vinden ook
concerten plaats met alleen maar jeugddrumbands.
Het eind van het muzikale jaar sluiten we meestal af met een
ontspanningactiviteit. Dit is meestal rond juni. De hele jeugd
samen (drumband en harmonie).
Het samenspelen in de jeugdharmonie en of jeugddrumband
maakt deel uit van de opleiding!
13 van 15
Tips voor ouders
– Bladmuziek nodig voor de solfège opleiding kun je
kopen in de vorm van een schrift bij de boekhandel.
Maar je kunt ook zelf bladmuziek downloaden en op A4
uitprinten (download dan wel bladen met solsleutel en fsleutel);
bijvoorbeeld:
http://bladmuziek.startpagina.nl/
www.musikwissenschaften.de/service/nb/index.htm
http://people.virginia.edu/~pdr4h/musicpaper/
– Probeer uw kind altijd te stimuleren om te oefenen en
naar de repetities te komen. Ook al zit het een keertje
tegen.
– Controleer regelmatig samen met uw kind het
instrument, zorg dat het altijd schoon en gepoetst is.
– Indien er problemen zijn met het instrument of het
instrument raakt toch onverhoopt defect en dient dus
gerepareerd te worden, dient u contact opnemen met
Dhr. Raymond Huijnen (tel. 043-4094012), of neem
contact op met de mentor.
– Het uniform wordt te zijner tijd aangemeten door de
harmonie; zelf dient u te zorgen voor een wit hemd met
lange mouwen, zwarte of donkerblauwe sokken en nette
zwarte schoenen (geen gympies, sneakers e.d.).
– De Blauwe Harmonie is een mooie vereniging, wordt dus
ook lid van onze club. Dit hoeft niet persé als muzikant
te zijn.
· Wordt supporter en kom bij onze supportersclub,
wij hebben een supportersclub die het hele jaar
door paraat staat voor onze vereniging.
· Of vrijwilliger als de leerlingencommissie een
uitstapje en evenement organiseert.
14 van 15
Tips voor ouders
– Heeft u specifieke kennis of talenten waar wij als
vereniging gebruik van kunnen maken vernemen wij dit
graag.
15 van 15

Geplaatst in Menu artikelen.

Geef een reactie