Jeugopleiding

Informatieboekje pleidingen van de oninklijke Oude Harmonie van Eijsden

Welkom bij de KOH van Eijsden deze brochure geeft informatie voor ouders en leerlingen om een duidelijker beeld te krijgen van de eigen interne opleiding
van onze blauwe harmonie van Eijsden deze informatie vindt u ook terug, met de meest actuele informatie, op de site van de KOH Eijsden www.koheijsden.nl), onder de button `leerlingen`.
Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie iets meer te weten bent gekomen over de Harmonie van Eijsden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een an de personen van de leerlingencommissie. De namen en telefoonnummers van de commissieleden kunt u vinden op
pagina 8. Indien je denkt dat muziek leren en samen muziek maken een leuke hobby is, kun je je bij onze vereniging opgeven.
Dit kun je doen door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te bezorgen bij een van onze commissieleden, of n de foyer aan de Pr. Bernhardstraat 4.
Opleidingen ij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.
De lessen worden verzorgd door professionele vakleerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland.
Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen.
Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties.
Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.
Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische
vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in
principe 3 jaar.
Tijdens de solfègelessen maken we als hulpmiddel gebruik
van de blokfluit. Hierdoor worden dan de motorische
vaardigheden ontwikkeld.
De solfègeles wordt één maal per week op woensdagmiddag
gegeven en duurt 1 uur.
Na het suc6vol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de
leerlingen hun instrument.
De leerlingen mogen gaande weg het schooljaar hun voorkeur
voor een instrument aangeven. Echter een belangrijke factor
bij het toekennen van een instrument is de noodzakelijkheid
van het instrument binnen de harmonie.
Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen en tevens starten
we dit jaar met de instrumentale opleiding.
4 van 15
Opleidingen
Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les
op het instrument.
Het 3e jaar solfège heeft dezelfde indeling als het 2e jaar maar
dit jaar zal afgesloten worden met een theoriediploma.
Voor de lessen solfège moet er per schooljaar een lesboek
theorie gekocht worden. Dit is een boek waarin ook
opdrachten uitgewerkt moeten worden. Tevens kan dit boek
als naslagwerk gebruikt worden. Deze boeken kunnen gekocht
worden bij de leerlingencommissie.
Na 1 jaar op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan
het pupillenorkest. In het pupillenorkest zullen de allereerste
beginselen van het samenspel aangeleerd worden. Samenspel
(samen muziek maken) is in een harmonieorkest erg
belangrijk!
Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling Aexamen
doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de
jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.
Bij de jeugdharmonie/drumband zal het samenspel verder
ontwikkeld worden en meer toegespitst op het harmonieorkest
of de drumband.
In de periode tussen de start van de instrumentopleiding en
het A-examen zal de leerling samen met de grote
harmonie/drumband deelnemen aan alle straatactiviteiten. Dit
is afhankelijk van het instrument en het talent van de leerling
en wordt bepaald in overleg met de docent.
5 van 15
Opleidingen
Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen
instrument.
Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen
met goed gevolg behaald wordt, zal toetreding tot het grote
harmonieorkest of drumband volgen.
Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de
kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te
worden en examen te doen. De kosten hiervoor zullen wel
voor een steeds groter deel zelf betaald moeten worden.
6 van 15
Activiteiten
Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd
(meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun
muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de
KOH, familie, vrienden en bekenden.
Naast de muzikale opleiding organiseert de
leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de
KOH, ook een aantal leuke activiteiten om het teamverband te
bevorderen.
Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje
voor de solfègeleerlingen en er is het jaarlijkse Sint
Caeciliafeest voor de leerlingen.
Het Sint Caeciliafeest voor de leerlingen wordt gehouden op
een zaterdagmiddag. Er worden dan leuke activiteiten
georganiseerd in de vorm van spelletjes, wandel/speurtocht
e.d. binnen of buiten.
Ook worden er voor de jeugdharmonie en drumband diverse
leuke uitstapjes, concerten en activiteiten georganiseerd. Meer
hierover in het hoofdstuk Jeugdharmonie & Jeugddrumband.
7 van 15
Leerlingencommissie
De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de
leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, die
bestaat uit 5 personen, te weten:
· Jos Jansen, voorzitter commissie
Conference 12, tel: 043-8802993
Mentor instrumentgroep fluit, hobo, hoorn, tuba,
trombone, trompetten en solfègeklassen
· Roger Janssen, secretaris
Poortstraat 6, tel: 043-4094159
Mentor instrumentgroep klarinetten.
· Rob Haenen
Prins Hendrikstraat 35, tel: 043-4092175
Mentor van de jeugdharmonie, saxofoon
· Raymond Schilperoort
de Bak 19, tel: 043-4092043
Mentor jeugddrumband en slagwerk
· Bas van Noorden
Beezepool 20, tel: 06-24662460
Mentor jeugddrumband en slagwerk
Voor (nog) meer informatie of specifieke vragen kunt u contact
opnemen met een van de bovengenoemde personen.
8 van 15
Contributie en lesgeld
Contributie:
De maandelijkse contributie van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden (KOH) bedraagt:
– Tot 16 jaar € 5,– (per maand)
– Vanaf 16 jaar € 6,50 (per maand)
De contributie dient gestort te worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving, op het bankrekeningnummer
1150.95.772 van de Rabobank te Eijsden t.n.v. KOH onder
vermelding van “contributie”.
Lesgelden:
Los van de contributie vragen wij ook een bijdrage in de
opleidingskosten. Deze zijn gesplitst in de solfège- en
instrumentles.
Het jaarlijkse lesgeld voor de solfège- en instrumentlessen
bedragen:
– Eerste jaar solfège, zonder instrument € 50,–
– Tweede en derde jaar solfège, met instrument € 200,–
– Instrumentles bijdrage (na de solfège) € 150,–
Ook de lesgelden moeten gestort worden, bij voorkeur via
automatische overschrijving op het bovenvermelde
bankrekeningnummer, ondervermelding van
“lesgeldopleiding”.
9 van 15
Contributie en lesgeld
De lesgelden moeten betaald worden voor aanvang van het
nieuwe schooljaar (september).
Bij meerdere leerlingen binnen één gezin is er sprake van een
korting. Zo betaalt men voor het eerste kind 100%, tweede
kind 75% en voor het derde kind slechts 50% van het lesgeld.
De kosten voor het theorieboek van de solfègeklas is ± € 12,50
per schooljaar.
10 van 15
Pupillenorkest
Het pupillenorkest wordt gevormd door leerlingen die met hun
2e jaar van de instrumentale opleiding gaan beginnen.
Tijdens de repetities wordt geoefend aan eenvoudige
muziekstukken die speciaal zijn geschreven voor leerlingen die
net begonnen zijn met hun instrumentale opleiding. Het is de
bedoeling dat je in het orkest de eerste beginselen van het
samenspel gaat leren.
Het samenspelen in het pupillenorkest maakt deel uit van de
opleiding!
Afhankelijk van de voortgang in het 1e jaar van de
instrumentale opleiding is er medio februari een moment dat
leerlingen bij het pupillenorkest tussentijds kunnen in stromen.
Dit wordt per leerling bekeken.
De wekelijkse repetities is op woensdagmiddag van 17:45 tot
18:15 uur, net voor de repetitie van de jeugdharmonie.
Het orkest bestaat uit ongeveer 10 leerlingen en staat onder
leiding van Dennis Close.
11 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
Jeugdharmonie:
Als je het A-diploma behaald hebt, mag je toetreden tot de
Jeugdharmonie. De jeugdharmonie staat onder de vakkundige
leiding van Dennis Close.
Afhankelijk van het verloop in de opleiding bestaat de
jeugdharmonie uit gemiddeld 25 personen. Eenmaal
toegetreden tot de jeugdharmonie gaat men het samenspel
verder ontwikkelen en wordt er ook aandacht gegeven aan de
stemming, maar je gaat vooral gezellig muziek maken.
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 18:30 uur tot
20:00 uur.
Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door het jaar heen
diverse activiteiten.
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan concerten met andere
jeugdharmonieën, leerlingenconcert, kerstconcert,
carnavalsconcert en niet te vergeten onze deelname aan de
herdertjestocht.
Soms wordt er ook een play-inn georganiseerd. Dit is een dag
dat je met andere jeugdharmonieën een hele dag, speciaal
voor deze dag gekozen, muziekstukken instudeert en op het
eind van die dag samen een slotconcert geeft. Dat instuderen
doen we dan met kleine groepjes. Tuurlijk is er die dag ook tijd
om samen te kletsen en lunchen.
Jeugddrumband:
Naast onze jeugdharmonie hebben we voor onze
slagwerkstudenten een jeugddrumband.
Als je het diploma slagwerk “ongestemd A” behaald hebt mag
12 van 15
Jeugdharmonie & Jeugddrumband
je toetreden tot de jeugddrumband.
De jeugddrumband staat onder de vakkundige leiding van
Frank Marx.
In de jeugddrumband leer je net zoals bij de jeugdharmonie
samen met elkaar muziek maken en kom je in contact met
andere soorten slagwerkinstrumenten.
In de jeugddrumband krijg je langer de tijd in het omgaan en
oefenen met de verschillende soorten slagwerkinstrumenten
dan straks in de grote drumband.
Zo kun je goed kennis maken met de grote diversiteit in het
instrumentarium.
De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond van ±
19:30 uur tot 20:30 uur, net voor de repetitie van de grote
drumband. Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door
het jaar heen diverse activiteiten. Deze worden vaak
gecombineerd met de jeugdharmonie, maar er vinden ook
concerten plaats met alleen maar jeugddrumbands.
Het eind van het muzikale jaar sluiten we meestal af met een
ontspanningactiviteit. Dit is meestal rond juni. De hele jeugd
samen (drumband en harmonie).
Het samenspelen in de jeugdharmonie en of jeugddrumband
maakt deel uit van de opleiding!
13 van 15
Tips voor ouders
– Bladmuziek nodig voor de solfège opleiding kun je
kopen in de vorm van een schrift bij de boekhandel.
Maar je kunt ook zelf bladmuziek downloaden en op A4
uitprinten (download dan wel bladen met solsleutel en fsleutel);
bijvoorbeeld:
http://bladmuziek.startpagina.nl/
www.musikwissenschaften.de/service/nb/index.htm
http://people.virginia.edu/~pdr4h/musicpaper/
– Probeer uw kind altijd te stimuleren om te oefenen en
naar de repetities te komen. Ook al zit het een keertje
tegen.
– Controleer regelmatig samen met uw kind het
instrument, zorg dat het altijd schoon en gepoetst is.
– Indien er problemen zijn met het instrument of het
instrument raakt toch onverhoopt defect en dient dus
gerepareerd te worden, dient u contact opnemen met
Dhr. Raymond Huijnen (tel. 043-4094012), of neem
contact op met de mentor.
– Het uniform wordt te zijner tijd aangemeten door de
harmonie; zelf dient u te zorgen voor een wit hemd met
lange mouwen, zwarte of donkerblauwe sokken en nette
zwarte schoenen (geen gympies, sneakers e.d.).
– De Blauwe Harmonie is een mooie vereniging, wordt dus
ook lid van onze club. Dit hoeft niet persé als muzikant
te zijn.
· Wordt supporter en kom bij onze supportersclub,
wij hebben een supportersclub die het hele jaar
door paraat staat voor onze vereniging.
· Of vrijwilliger als de leerlingencommissie een
uitstapje en evenement organiseert.
14 van 15
Tips voor ouders
– Heeft u specifieke kennis of talenten waar wij als
vereniging gebruik van kunnen maken vernemen wij dit
graag.
15 van 15

Jeugddrumband actueel

Jeugddrumband
Als je het diploma slagwerk “ongestemd A” behaald hebt mag je toetreden tot de jeugddrumband. De jeugddrumband staat onder de vakkundige leiding van Rico Stevens. In de jeugddrumband leer je net zoals bij de jeugdharmonie samen met elkaar muziek maken en kom je in contact met andere soorten slagwerkinstrumenten. In de jeugddrumband krijg je langer de tijd in het omgaan en oefenen met de verschillende soorten slagwerkinstrumenten dan straks in de grote drumband. Zo kun je goed kennis maken met de grote diversiteit in het instrumentarium. De wekelijkse repetitie vindt plaats op donderdagavond van ±19:30 uur tot 20:30 uur, net voor de repetitie van de grote drumband. Naast de wekelijkse repetitie zijn er ook nog door het jaar heen diverse activiteiten. Deze worden vaak gecombineerd met de jeugdharmonie, maar er vinden ook concerten plaats met alleen maar jeugddrumbands. Het eind van het muzikale jaar sluiten we meestal af met een ontspanningactiviteit. Dit is meestal rond juni. De hele jeugd samen (drumband en harmonie). Het samenspelen in de jeugdharmonie en of jeugddrumband maakt deel uit van de opleiding! 

 

Jeugddrumband actueel

Blauwe Kweek

De Blauwe Kweek 
 
 
 
Het pupillenorkest wordt gevormd door leerlingen die met hun 2e jaar van de instrumentale opleiding bezig zijn. In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden. Samenspel (samen muziek maken) is in een harmonieorkest erg belangrijk! Tijdens de repetities wordt geoefend aan eenvoudige muziekstukken die speciaal zijn geschreven voor leerlingen die net begonnen zijn met hun instrumentale opleiding.
 
Afhankelijk van de voortgang in het 1e jaar van de instrumentale opleiding is er medio februari een moment dat leerlingen tussentijds bij het pupillenorkest in stromen. Dit wordt per leerling bekeken. De andere leerlingen stromen aan het begin van het volgend schooljaar in. 
De wekelijkse repetities is op woensdagmiddag van 17:45 tot 18:15 uur, net voor de repetitie van de jeugdharmonie. Het orkest bestaat uit ongeveer 10 leerlingen en staat onder leiding van Dennis Close. 

Blauwe Kweek Actueel

Muzikale leiding jeugddrumband

Henrico Stevens kreeg op 7 jarige leeftijd de eerste muzieklessen van zijn vader.
Na les te hebben gevolgd bij dhr. Jo Meijs, studeerde slagwerk aan het Maastrichts Conservatorium bij de heren Pieter Jansen en Werner Otten. In Keulen volgde hij enkele jaren paukenles bij dhr. Georg Breier.
In zijn studieperiode was Henrico lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Ook remplaceerde hij bij diverse orkesten zoals het Limburgs Symfonie Orkest, Radio Symfonie Orkest, Städtisches Orchester Aachen, Orkest van het Oosten, Nederlands Ballet Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Koninklijke Militaire Kapel en het Amsterdam Wind Orchestra. Bij deze orkesten werkte hij met verschillende gerenomeerde dirigenten.
Tevens was Henrico lid en mede oprichter van het koperensemble Flexible Brass.

Als docent is Henrico werkzaam bij Muziekschool Kumulus te Maastricht. Verder is hij in dienst van Douane Harmonie Nederland.
Als slagwerkdirigent werden er titels behaald met Drumband Fanfare St.Caecilia Schimmert, Drumband St.Barbara Leveroy en Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. Naast het dirigeren van slagwerk-ensembles, momenteel Slagwerkgroep Harmonie St.Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, Slagwerkgroep Koninklijke Oude Harmonie Eijsden en Slagwerkgroep Fanfare Eendracht Dieteren, legt Henrico zich ook toe op het dirigeren van Hafa-orkesten. Hiervoor werden lessen gevolgd bij diverse docenten. Als dirigent is hij momenteel verbonden aan Fanfare De Vrije Burgers in Val-Meer (België).
Naast de activiteiten als musicus en docent is Henrico ook nog mede-eigenaar van muziekuitgeverij Hit-Music, gespecialiseerd in slagwerkmuziek en waar hij zelf ook slagwerkcomposities voor schrijft.

Harmonieorkest samenstelling

HET HARMONIE-ORKEST VAN DE KONINKLIJKE OUDE HARMONIE VAN EIJSDEN

 

Het harmonieorkest van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat uit 80 muzikanten. Het orkest is samengesteld uit hout- en koperinstrumenten en slagwerk. Het harmonieorkest concerteert sinds 1963 in de eerste divisie, sectie harmonie (voorheen de superieure afdeling) van de Nederlandse Muziekbonden.

Vanaf 1993 heeft het harmonieorkest vijf maal deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Het hierbij telkens behaalde resultaat met het predikaat “lof van de jury” getuigt van een hoog en stabiel muzikaal niveau.

Vanaf september 2010 staat het harmonieorkest onder muzikale leiding van dirigent Jaques Claessens.

Naast regelmatige optredens op concertpodia heeft het harmonieorkest een belangrijke functie in het sociaal culturele leven. Samen met het vaandelkorps en de drumband worden jaarlijks tal van activiteiten in en buiten Eijsden muzikaal opgeluisterd.

 

 

Historie Blauwe Biet

In oktober 1956 werd door een aantal muziekanten van de KOH de blaaskapel “De blauwe Biet” opgericht. Het was een gevolg op “De blow Aonhawers”. De reden van de oprichting was het feit dat men het carnavalsgebeuren zelf wilde gaan opluisteren. Er vond namelijk al enige jaren carnavalszittingen plaats in de harmoniezaal en te gast was dan vaak de carnavalsvereniging “De Kemeleers” uit Maastricht, die dan een hofkapel meenam om de muzikale omlijsting te verzorgen.
Vanaf 1957 werden de zittingen van de Eijsdense carnavalsvereniging “De Klèèflep” opgeluisterd door de eigen hofkapel “De Blauwe Biet”. De muzikanten waren gekleed in een blauwe kiel. De eerste kapelmeester werd Henri Sipers, die ook de onderdirecteur van de harmonie was. In de eerste jaren na de oprichting nam de kapel vaak deel aan blaaskapellenconcoursen. Zo veroverde het gezelschap in 1959 in het staargebouw in Maastricht het hoogste aantal punten. Men veroverde eerste prijzen met lof der jury in Limbricht, Maasbracht, Banholt en Tegelen. Er werden ook concoursen in Eijsden georganiseerd, bijvoorbeeld op 31 maart 1963. De toenmalige dirigent van de KOH, Matthijs Scheffer, trad op als jurylid. In de zeventiger jaren werd nog een dikke eerste prijs gehaald in Wijlre.
 

Vlak na de oprichting maakte de kapel regelmatig buitenlandse reisjes en dan met name naar Duitsland. Zo reisde men naar Würsselen, Aken en Düsseldorf.
De kapel trad in 1964 ook op in Straatsburg, want alle leden van de kapel waren als lid van de harmonie aanwezig bij deze meerdaagse trip naar de Elzas. Zij speelden in een restaurant in Straatsburg zelfs zo goed dat het steeds drukker werd in de zaak. De eigenaar vroeg aan de Eijsdense musici of zij het optreden konden verlengen. Als tegenprestatie bood hij de kapel daarvoor een gratis maaltijd aan.

In het Duitse Altenahr maakte men kennis met de wijnfeesten. Bovendien was Henri Sipers dirigent in Hoensbroek waar men ook wijnfeesten organiseerde. Vanaf 1961 organiseerde de kapel ieder jaar in oktober, in een prachtig versierde zaal, het wijnfeest, met als hoogtepunt het uitroepen van de wijnkoningin. Aan het versieren van de zaal werden vaak 2 weken lang vele uren gespendeerd, niet alleen door leden van de kapel maar ook door de leden van de KOH, die niet bij de kapel speelden. In het jubileumjaar 1996 vond het wijnfeest voor de laatste maal plaats, omdat de belangstelling voor dit soort evenementen dalende was. In de zestiger jaren daarentegen was de zaal stampvol en werd de grote toeloop enkele malen opgevangen door het festijn te spreiden over 2 volle weekenden.
Op het eerder genoemde concours in Tegelen maakten de muzikanten van “De Blauwe Biet” kennis met de Ergerländer muziek, die zij vervolgens ook steeds meer in hun repertoire gingen opnemen.
De kapel nam deel aan de ontelbare festivals en speelde ook vaak pro Deo voor het goede doel: in het Eijsdense Philipsgebouw speelde zij vaker voor invalide kinderen en in de voormalige Eijsdense veilinghal wisten zij geld bijeen te brengen voor de kerk van Mariadorp. Zo werden hier talentenjachten georganiseerd, waarvan er ooit één gewonnen werd door Irene Lardy, die later bekend werd als zangeres.

 

 Op vrijdag vóór carnaval speelde de kapel jarenlang voor de bejaarden van Groot Maastricht in de Redoute en op de dag erna voor de gehandicapte kinderen in Maastricht, in de Boschstraat.
Op 1 januari 1966 werd Henri Partouns muzikaal leider van “De Blauwe Biet”. Dit is hij in 2006 nog steeds. Samen met trompettist Nico Spons is hij de enige muziekant die vanaf de oprichting lid is.
In datzelfde jaar vonden een aantal hoogtepunten uit de historie plaats. In september trad het ensemble op in de stadsschouwburg in Maastricht samen met Toon Hermans. Ook nam De Blauwe Biet deel aan het nationaal hofkapellenconcours, georganiseerd door de Katholieke Radio Omroep, met een deelname van meer dan 150 kapellen. De jury werd gevormd door Jo Budy, Martinus van het Woud en majoor H.F.W. van Diepenbeek, de dirigent van de Koninklijke Luchtmachtkapel.
Begin 1967 werd bekent dat “De Blauwe Biet” dit concours gewonnen had met de uitvoering van het verplichte werk “Het is maar eenmaal carnaval” en het keuzewerk “Wenn die lindebäume blühen”. De officiële uitslag werd bekendgemaakt in januari 1967 in het radioprogramma Djin van Jan Blaaser door programmaleider Herman Fikkert, bijgestaan door Jacques van Kollenburg en Ton Kool. Jan Blaaser en een ploeg van de KRO kwamen speciaal naar Eijsden om opnamen van de kapel te maken. De kapel speelde de concourswerken en nog een keer en verder nog “Wiener Praterleben” en “Politie” (dit is “Dé van vief gûle”, waarvan Lambert Pinckaers de geestelijke vader is). Dit laatste nummer werd gedirigeerd door Jan Blaaser, die voor de gelegenheid de naam Jeng gekregen had. Verder waren interviews te horen met de dirigent Henri Partouns en oud-dirigent Henri Sipers, die ook een groot aandeel had in dit succes. Ook Louis Partouns, buuttereedner van “De Klèèflep” werd geïnterviewd, waarbij de ontstaansgeschiedenis van de blaaskapel “De Blauwe Biet” uit de boeken werd gedaan.

Tijdens een rechtstreekse radio-uitzending in 1967 vanuit Eijsden overhandigde de voorzitter van de KRO, meester H. van Doorn, de eerste prijs aan kapelmeester Henri Partouns, zijnde een geldbundel met 500 losse guldens.
In 1966 werd het 10-jarig bestaan gevierd en kreeg de kapel nieuwe uniformen: prachtige blauwe jasjes met grijze kraag en grijze broeken. Het jubileumbal werd opgeluisterd door “The Diamond Five”.In 1968 was de kapel weer op de radio te horen en wel live, een uur lang. Men was aanwezig op de FIRATO in de RAI van Amsterdam.

In de zeventiger jaren werd de gang van zaken steeds professioneler, daardoor vaker contracten moesten worden afgesloten. Dit maakte de vorming van een bestuur noodzakelijk. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jef Janssen, secretaris Jean Warnier (trompet), penningmeester Jean-Marie Wolfs en kapelmeester Henri Partouns. Na het vertrek van Jef Janssen werd Jean-Marie Wolfs voorzitter en in 1997 werd Roger Janssen bestuurslid, nadat jean Warnier was gestopt. Tot in de zeventiger jaren werd de kas van de kapel beheerd door Joke Partouns, bestuurslid van de KOH.
In 1976 kreeg men weer nieuwe uniformen en de outfit werd aangepast aan de Egerländer muziek, namelijk zwarte broeken en Tiroler hesjes.
In dat jaar werd het 20-jarig jubileum gevierd, onder andere met een Heilige Mis, een koffieconcert door de KOH onder leiding van Matthijs Scheffer en een optreden van de bekende Limburgse popgroep “The Walkers”. Ook kreeg de kapel in de zeventiger jaren een nieuwe naam, namelijk “Die Maastaler”.

In de tachtiger en negentiger jaren bleef de kapel het carnavalsgebeuren opluisteren en deelnemen aan festivals, maar doordat de harmonie een steeds drukkere agenda kreeg, werd het aantal activiteiten verminderd.
In 1996 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een receptie en een blaaskapellenfestival.

Door de veroudering van het uniform werd na 30 jaar besloten om de kapel in een nieuw jasje te steken. Er werd gekozen voor een “modernere look”, een blauwe blouse met een zwarte broek. Door de komst van de blauwe blouse werd ook de oude naam van de kapel weer in ere hersteld. Vanaf begin 2006 heet de kapel weer Blaaskapel “De Blauwe Biet”.

 

Beschermheer

Beschermheer:  Michiel Alting von Geusau  

Michiel Alting von Geusau (48) is in het dagelijks leven CEO van DOCDATA NV. In de politiek was Michiel geen onbekende in het Brabantse Haaren waar hij jarenlang gemeenteraadslid is geweest.
Hij is in de gelukkige familieomstandigheid getrouwd te zijn met Monika von Perjés Dömölky.
Samen hebben ze 6 kinderen. Een bijzondere vermeldenswaardigheid is de banden met het huidige Koninklijk huis. In de periode dat Michiel ons land diende als kapitein bij de mariniers leerde hij ZKH Willem Alexander nader kennen, hetgeen leidde tot een vriendschapsband. Hun zoon Paulo mocht als bruidsjonker fungeren bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima.
Eveneens bijzonder is het feit dat de beschermheer in het oude (jeugd) huis van de oprichter en eerste voorzitter van de harmonie woont in St. Michielsgestel.

Michiel wil in het bijzonder een stimulerende rol op zich nemen ten aanzien van de jeugd.

Muziekopleiding algemene informatie

Welkom op de pagina van de leerlingencommissie van de KOH

Hier vind je in het kort informatie voor de leerlingen en informatie over onze opleiding.


Opleiding:

Bij de KOH hebben we een eigen interne opleiding.

De lessen worden verzorgd door professionele leerkrachten en zijn gebaseerd op de eisen omschreven in het raamleerplan HaFaBra Nederland. Elk jaar in september starten wij met het opleiden van nieuwe leerlingen. Ons schooljaar loopt parallel aan het schooljaar van de basisschool waardoor er geen lessen zijn in de schoolvakanties. Alle lessen vinden plaats in ons eigen verenigingslokaal.

Het 1e jaar van de opleiding wordt gestart met de theoretische vorming, we noemen dit solfège. De solfègeopleiding duurt in principe 3 jaar. De solfègeles wordt één maal per week gegeven en duurt 1 uur.

De leerlingen mogen gaandeweg het schooljaar hun voorkeur voor een instrument aangeven maar een belangrijke factor bij het toekennen van een instrument aan een leerling is de noodzakelijkheid van het instrument binnen de harmonie. Na het succesvol afronden van het 1e jaar solfège krijgen de leerlingen hun instrument.

Het 2e lesjaar vervolgen we de solfègelessen een tevens starten we dit jaar met de instrumentale opleiding. Los van de solfègeles krijgt de leerling dan ½ uur per week les op het instrument.

Het 3e jaar solfège zal afgesloten worden met een theoriediploma.

Na 1 jaar les op het instrument zal de leerling ook deelnemen aan het pupillenorkest.

In het pupillenorkest zullen de allereerste beginselen van het samenspel aangeleerd worden.

Na ongeveer 2 jaar les op het instrument kan de leerling A-examen doen. Bij goed gevolg zal toetreding tot de jeugdharmonie en/of jeugddrumband volgen.

Bij de jeugdharmonie/-drumband zal het samenspel verder ontwikkeld worden en meer toegespitst worden op het harmonieorkest of de drumband.

Daarna studeren de leerlingen verder voor het B-examen op hun instrument.

Dit zal wederom ongeveer 2 jaar duren en indien dit examen met goed gevolg behaald wordt zal toetreding tot het grote harmonieorkest of slagwerkensemble volgen.

Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen krijgen van ons de kans om voor hun instrument op C en D niveau opgeleid te worden en examen te doen.


Activiteiten:

Ieder jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd (meestal in maart), waarbij de leerlingen de kans krijgen hun muzikale vorderingen te laten horen aan de leden van de KOH, familie, vrienden en bekenden.

Naast de muzikale opleiding organiseert de leerlingencommissie, in samenwerking met het bestuur van de KOH, ook een aantal leuke activiteiten.

Zo is er o.a. aan het begin van het schooljaar een uitstapje voor de solfègeleerlingen en is er het jaarlijkse Sint Caeciliafeest voor de leerlingen.

Door het jaar heen worden de leerlingen ook betrokken bij diverse activiteiten van de harmonie en/of drumband.Leerlingencommissie 


De hele organisatie van de opleiding en de begeleiding van de leerlingen is in handen van de leerlingencommissie, Klik hier voor naam en adresgegevens.

   


Voor nog meer informatie of specifieke vragen kun kijken in het informatieboekje of contact opnemen met een van de bovenvermelde personen.

Het aanmeldingsformulier kun je tevens ook hier vinden.Harmonieorkest Actueel

Na maanden van repeteren, het regelen van artiesten, verlichting, geluid, het organiseren van mens en materiaal is het dan binnenkort weer zover.

Op 29 en 30 December presenteert de KOH het jaarlijkse Sylvesterconcert. Het Harmonieorkest gaat haar beste beentje weer voorzetten om samen met de drumband en de leerlingen U te voorzien van een gevarieerd en gezeliig programma.

Na het behalen van het zeer goede resultaat op het Wereld Muziek Concours 2013 (vice wereldkampioen met maar liefst 95,75 punten), eerder deze zomer, zijn we meteen begonnen met de voorbereidingen voor de St. Cecilia-mis en uiteraard het Sylvesterconcert.

Sinds de zomervakantie hebben we in de processie van Mariadorp meegelopen, in Moelingen meegedaan aan de rondgang en halen we Sinterklaas in en geven we nog enkele serenades bij 50-jarige huwelijksfeesten…… Kortom het Harmonieorkest zit (net zoals de hele vereniging) niet stil!

Voor komend jaar (2014) staan weer de nodige concerten en evenementen op de planning. In 2014 bestaat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden maar liefst 140 jaar. Door het jaar heen zullen er diverse programmaonderdelen plaatsvinden. Blijf daarom deze site bezoeken en onze kalender in de gaten houden!